• Actief sinds 1946
  • Specialist in geconditioneerd vervoer van bloemen en planten
  • Veilig en efficiënt transport
  • Zeer gemotiveerde medewerkers
  • Modern wagenpark
  • Flexibele en betrouwbare partner
 »  Algemene voorwaarden

Algemene voorwaarden

ALGEMENE VOORWAARDEN van de besloten vennootschap SELMAN Transport B.V .

Artikel 1: Algemeen

In deze voorwaarden wordt SELMAN Transport B.V. verder aangeduid als ”SELMAN”; de partij waarmee SELMAN contracteert  als opdrachtgever c.q. debiteur”. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle door SELMAN gedane aanbiedingen en op alle (tansport- en expeditie) overeenkomsten die door de opdrachtgever c.q. debiteur met SELMAN worden gesloten.

Artikel 2: Toepasselijkheid


Deze algemene voorwaarden zijn met uitsluitsel van eventuele algemene voorwaarden van de opdrachtgever c.q. debiteur van toepassing. SELMAN wijst uitdrukkelijk door de opdrachtgever c.q. debiteur van toepassing verklaarde algemene voorwaarden van de hand en heeft deze nimmer geaccepteerd.

Artikel 3: Aanbod en aanvaarding


Alle aanbiedingen van SELMAN zijn vrijblijvend. Een overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment dat de opdracht door SELMAN schriftelijk is bevestigd, dan wel SELMAN met de uitvoering daarvan is begonnen, dan wel een aanbod van SELMAN mondeling of schriftelijk is aanvaard.

Artikel 4: Prijzen


Alle prijzen zijn exclusief B.T.W. en tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, in Euro’s uitgedrukt. Indien zich na drie maanden na het sluiten van de overeenkomst wijzigingen voordoen in kostprijsbepalende factoren is SELMAN gerechtigd deze in de prijs door te berekenen.

Artikel 5: Transport/Risico


Indien in de overeenkomst daaromtrent niets uitdrukkelijk schriftelijk is vermeld, geschiedt de wijze van transport, verzending, verpakking, etc. door SELMAN volgens goed koopmansgebruik. Eventuele bijzondere wensen van de opdrachtgever c.q debiteur met betrekkking tot het
opgedragen transport/de verzending worden door SELMAN slechts uitgevoerd, indien de opdrachtgever c.q. debiteur schriftelijk heeft verklaard meerkosten daarvan voor zijn rekening te nemen.

Artikel 6: Aansprakelijkheid

6.1


SELMAN is jegens de opdrachtgever c.q. debiteur niet aansprakelijkheid voor de schade veroorzaakt door of in verband houdende met het gebruik van de opdrachtgever c.q. debiteur ter beschikking gestelde arbeidskrachten, zaken, informatie of rechten van intellectuele eigendom.

6.2


Indien SELMAN aansprakelijk is voor schade, omvat deze schade slechts de waarde van de overeengekomen transportvergoeding. Indien schade is ontstaan door of aan de lading, omvat de schade slechts dat percentage van de transportvergoeding dat overeenkomt met het percentage van de lading dat is beschadigd.

6.3


Het recht op schadevergoeding van de opdrachtgever c.q. debiteur jegens SELMAN vervalt indien de opdrachtgever c.q. debiteur niet binnen bekwame tijd schriftelijk aansprakelijk heeft gesteld voor de schade. Schadeclaims tengevolge van het voorafgaande dienen in ieder geval binnen drie weken, tenzij het schade aan vervoerde zaken geldt, in welk een termijn van zeven dagen na aflevering geldt, na het ontstaan
daarvan of na het moment dat opdrachtgever c.q. debiteur de schade had kunnen onderkennen bij SELMAN schriftelijk te worden gemeld op straffe van verval van iedere aanspraak op schadevergoeding door SELMAN, indien een wettelijke of verdragsbepaling een kortere termijn dan vermelde drie weken aangeeft, zal die kortere termijn als overeengekomen termijn gelden.

Artikel 7: Betaling

7.1


Alle betalingen dienen te geschieden uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders overeengekomen. De opdrachtgever c.q. debiteur is niet bevoegd de vordering van SELMAN op de opdrachtgever c.q. debiteur uit hoofde van enige met hem gesloten overeenkomst te verrekenen met een beweerde vordering van de opdrachtgever c.q. debiteur op SELMAN.

7.2


Indien SELMAN één of meer vorderingen op de opdrachtgever c.q. debiteur bezit die niet voortvloeien uit geleverde of te leveren zaken of ten behoeve van te verkrijgen verrichte, of te verrichten werkzaamheden alsmede terzake van een vordering wegens tekortschieten van zodanige overeenkomsten, zal de betaling die van de opdrachtgever c.q. debiteur wordt ontvangen allereerst strekken tot betaling van die
vorderingen.

7.3

Ingeval de opdrachtgever c.q. debiteur één of meer betalingsverplichtingen niet, niet tijdig of niet volledig nakomt, is de opdrachtgever c.q. debiteur vanaf de factuurdatum over alle nog geheel of gedeeltelijk openstaande facturen aan SELMAN een rente verschuldigd van 2% per maand of een gedeelte van een maand waarbij een gedeelte van een maand geldt als een volledige maand, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk een ander rentepercentage is overeengekomen. Tevens is de opdrachtgever c.q. debiteur verschuldigd alle gerechtelijke kosten die SELMAN moet maken om de vordering betaald te krijgen zulks ongeacht een door een rechter op te leggen kostenveroordeling. Bovendien is de opdrachtgever c.q. debiteur bij niet tijdig of niet volledig nakomen van één of meer betalingsverplichtingen buitengerechtelijke
incassokosten aan SELMAN verschuldigd van 15 % van het bedrag van de achterstallige betaling inclusief rente.

7.4


SELMAN is gerechtigd enig bedrag dat de opdrachtgever c.q. debiteur is verschuldigd aan een andere tot de groep behorende onderneming, geheel of gedeeltelijk in naam van de opdrachtgever c.q. debiteur aan die onderneming te betalen. Tot het beloop van deze betaling is SELMAN jegens de opdrachtgever c.q. debiteur gekweten.

Artikel 8 : Beëindiging


SELMAN kan de overeenkomst met onmiddellijke ingang zonder rechtelijke tussenkomst door middel van een schriftelijke kennisgeving aan de opdrachtgever c.q. debiteur geheel of gedeeltelijk beëindigen indien de opdrachtgever c.q. debiteur zijn verplichtingen uit hoofde van de onderhavige overeenkomst niet nakomt, althans indien aan hem surséance van betaling word verleend, indien (bij een natuurlijk persoon) de opdrachtgever c.q. debiteur onder curatele wordt gesteld of indien hij anderszins niet in staat is aan zijn betalingsverplichtingen te voldoen of indien zijn onderneming wordt geliquideerd of beëindigd anders dan ten behoeve van reconstructie of samenvoeging van ondernemingen. SELMAN zal wegens deze ontbinding nimmer tot enige schadevergoeding gehouden zijn.

Artikel 9 : Overmacht

9 .1


SELMAN is niet gehouden tot nakomen van enige verplichting, indien hij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan zijn schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het verkeer geldende opvatting voor zijn rekening.

9 .2


Indien SELMAN door overmacht of andere buitengewone omstandigheden, zoals onder andere, maar niet uitsluitend, werkstaking, stagnatie in de aanvoer ofwel bij SELMAN ofwel bij zijn leveranciers niet of niet tijdig in staat is zijn verplichtingen uit hoofde van de overeenkomst na te komen, heeft SELMAN het recht de overeenkomst binnen redelijke termijn uit te voeren, ofwel -indien nakoming binnen redelijke termijn niet mogelijk is de overeenkomst geheel of gedeeltelijk ontbonden te verklaren.

9 .3


De opdrachtgever c.q. debiteur is in geval van overmacht niet gerechtigd tot ontbinding van de overeenkomst en/of tot schadevergoeding.

Artikel 10 : Retentierecht

10 .1


SELMAN is gerechtigd zaken, gelden en documenten, deze laatste in de ruimste zin des woords, terug te houden voor rekening en risico van de opdrachtgever c.q. debiteur en/of de eigenaar van bedoelde zaken, gelden en documenten, tot de opeisbare vorderingen van SELMAN zijn voldaan.

10 .2


Alle zaken, documenten en gelden welke SELMAN uit welke hoofde met welke bestemming dan ook onder zich heeft en of zal krijgen, strekt SELMAN tot onderpand voor alle vorderingen welke hij ten laste van de opdrachtgever c.q. debiteur of de eigenaar heeft of zou mogen
verkrijgen. Bij niet-voldoening van de vordering van SELMAN geschiedt de verkoop van het onderpand op de bij de wet bepaalde wijze of,
indien daaromtrent overeenstemming bestaat, onderhands.

Artikel 11: Zekerheidsstelling


SELMAN kan het onderpand desgevraagd doen vervangen door een uitsluitend te zijner beoordeling staande andere gelijkwaardige zekerheid. De opdrachtgever c.q. debiteur kan zich nimmer tegenover SELMAN beroepen op hem ten aanzien van vorige opdrachten al dan niet uitdrukkelijk verleend uitstel van betaling welke de termijn van 14 dagen overschrijdt.

Artikel 12: Remboursementen/ incasseren van valuta


Indien SELMAN in opdracht van de opdrachtgever c.q. debiteur remboursementszendingen vervoert en/of aan SELMAN, althans een der personen feitelijk werkzaam voor SELMAN, gelden worden betaald, welke aan de opdrachtgever c.q. debiteur dienen te worden afgedragen, is de opdrachtgever c.q. debiteur aan SELMAN vergoeding verschuldigd, welke vergoeding gelijk is aan de terzake door de Nationale Organisatie voor Beroepsgoederenvervoer wegtransport (NOB) geadviseerde tarieven inzake remboursementen.

Artikel 13: Toepasselijk recht en geschillen

13.1


Op alle overeenkomsten van SELMAN is uitsluitend Nederlands recht van toepassing.

13.2


Indien tussen opdrachtgever c.q. debiteur en SELMAN een geschil ontstaat, is uitsluitend bevoegd de bevoegde rechter te Arnhem.